Start

Im Januar 2020 kein Bridge-Training im ASZ-Lehel.